Hof Regnskapskontor

Thorshaugveien 19
3090 Hof

Tlf: 330 58 560
Faks: 330 58 313

post@hof-regnskap.no

norges-bondelag
daldata-logo

Rutiner for regnskapførers håndtering av hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 1. januar 2004, og utvidet kretsen av rapporteringspliktige til også å gjelde enkelte yrkesgrupper utenfor finansiell sektor – deriblant eksterne regnskapsførere.

Pliktene i hvitvaskingsloven kan i hovedsak deles i:
-          Plikt til å foreta identitetskontroll ("kjenn din kunde"-prinsipp)
-          Undersøkelsesplikt ved mistenkelige transaksjoner
-          Rapporteringsplikt dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken
 
For å sikre oppfyllelse av pliktene følger det av loven § 13 at den rapporteringspliktige, i tillegg til å gjennomføre opplæringsprogrammer for ansatte, skal etablere forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner".  Rutinene skal være skriftlige og fastsatt på øverste nivå hos den rapporteringspliktige (styret hvis det finnes).  Samtidig skal det utpekes en person i ledelsen med særskilt ansvar å følge opp rutinene (hvitvaskingsansvarlig).  Bestemmelsen lyder:
 
"§ 13 Kontroll- og kommunikasjonsrutiner
Rapporteringspliktige skal etablere forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelse av pliktene som påligger rapporteringspliktige etter loven og bestemmelser fastsatt i medhold av loven. Kontroll- og kommunikasjonsrutinene skal være skriftlige og fastsatt på øverste nivå hos den rapporteringspliktige. Det skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene. Det skal gjennomføres opplæringsprogrammer og oppfølging for ansatte og andre personer som utfører oppgaver til oppfyllelse av plikter etter loven."